Правила прийому

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 1.1      Правила прийому розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно – технічної) освіти України  закладів України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14  травня 2013 року № 499, зі змінами).

1.2  До закладів професійної (професійно-технічної) освіти приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3    Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4        Прийом громадян до Державного навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» (далі – ліцей) здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

кваліфікований робітник

 • Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок обласного бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.
 • Прийом громадян понад регіонального замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 2.1 Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3 Правила прийому до ліцею на наступний календарний рік розробляється відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджується директором ліцею за погодженням з департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації , не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4 Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або свідоцтва про повну загальну середню освіту;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5 Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації або інформаційні стенди і мають обумовлювати:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних випробувань за професіями , порядок і форми їх проведення (співбесіди);
 • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години)

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – четвер 8:00 – 17:00

П’ятниця 8:00- 16:00

Обідня перерва 12:00-13:00

 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Державного навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів:

–  прийом на навчання проводиться з 1 червня 2021 року до 15 жовтня 2021 року

 

На базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти На базі повної загальної середньої освіти
Термін навчання 3 роки 5 місяців Термін навчання 3 роки. Термін навчання 1 рік 5 міс;

 

– Кухар. Продавець продовольчих товарів

(25 осіб, приймаються юнаки та дівчата, які досягли віку 15 років, з базовою середньою освітою)

– Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник ручного зварювання (25 осіб, приймаються юнаки та дівчата, які досягли віку 15 років, з базовою середньою освітою)

– Електрозварник ручного зварювання; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах(25 осіб, приймаються юнаки , які досягли віку 15 років, з базовою середньою освітою)

– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (25 осіб, приймаються юнаки та дівчата, які досягли віку 15 років, з базовою середньою освітою)

– Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

(25 осіб, приймаються юнаки та дівчата, які досягли віку 17 років, з повною загальною середньою освітою)

– Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів (25 осіб, приймаються юнаки та дівчата, які досягли віку 17 років, з повною загальною середньою освітою)

 

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

 3.1 Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • Документ про освіту (оригінал);
 • Медичну довідку за формою (086-У), установленою чинним законодавством ( оригінал або завірену копію);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями , додають до заяви про вступ відповідний документ.

 1. УМОВИ ПРИЙОМУ.

 4.1 Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
 • за результатами вступних випробовувань;
 • запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.2. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 1. ЗАРАХУВАННЯ

 5.1 Зараховуються поза конкурсом :

 • особи, яким відповідно до Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, внесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності  шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року        № 524 « Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і  чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання  службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько ( мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 « Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і  соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2 Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього закладу освіти ІІІ ступеня, нагороджені золотою ( срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього закладу освіти ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями , для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, які вступають до закладу освіти за цільовим направленням на навчання.

 

5.3 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за  обраною формою здобуття освіти.

5.4 У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5 Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.

5.6 Зарахування до ліцею на навчання за рахунок обласного бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до закладу освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Державного навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади  професійної (професійно-технічної) освіти, департаментом освіти і науки  Миколаївської облдержадміністрації.